230

جلسات دوره دوره نقد جریان مدعی دروغین یمانی

عنوان دوره : دوره نقد جریان مدعی دروغین یمانی استاد : حجة الاسلام حجازی - حجة الاسلام هوشیار - حجة الاسلام شهبازیان

شروع دوره : 1399/5/6 , پایان : 1399/7/6


دوره تربیت کارشناس پاسخگویی به شبهات جریان احمد الحسن بصری

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی حجازی

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی حجازی

جلسه اول: جریان شناسی فرقه احمدبصری (قسمت اول)

جلسه اول: جریان شناسی فرقه احمدبصری (قسمت اول)


حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی حجازی

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی حجازی

جلسه دوم : جریان شناسی فرقه احمدبصری (قسمت دوم)

جلسه دوم : جریان شناسی فرقه احمدبصری (قسمت دوم)


حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی حجازی

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی حجازی

جلسه سوم : آشنایی با مدعیان دروغین معاصر (قسمت اول)

جلسه سوم : آشنایی با مدعیان دروغین معاصر (قسمت اول)


حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی حجازی

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی حجازی

جلسه چهارم : اختلافات دورنی جریان احمد بصری (قسمت اول)

جلسه چهارم : اختلافات دورنی جریان احمد بصری (قسمت اول)


حجت الاسلام والمسلمین هوشیار

حجت الاسلام والمسلمین هوشیار

جلسه پنجم : شناخت مدعیان دروغین

جلسه پنجم : شناخت مدعیان دروغین


حجت الاسلام والمسلمین هوشیار

حجت الاسلام والمسلمین هوشیار

جلسه ششم : علایم ظهور (قسمت اول)

جلسه ششم : علایم ظهور (قسمت اول)


حجت الاسلام والمسلمین هوشیار

حجت الاسلام والمسلمین هوشیار

جلسه هفتم : علایم ظهور (قسمت دوم)

جلسه هفتم : علایم ظهور (قسمت دوم)


حجت الاسلام والمسلمین هوشیار

حجت الاسلام والمسلمین هوشیار

جلسه هشتم : علایم ظهور (قسمت سوم)

جلسه هشتم : علایم ظهور (قسمت سوم)


حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان

حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان

جلسه نهم : انقطاع سفارت و نیابت در غیبت (قسمت اول)

جلسه نهم : انقطاع سفارت و نیابت در غیبت (قسمت اول)


حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان

حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان

جلسه دهم : انقطاع سفارت و نیابت در غیبت (قسمت دوم)

جلسه دهم : انقطاع سفارت و نیابت در غیبت (قسمت دوم)


حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی حجازی

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی حجازی

جلسه یازده : یمانی در روایات اهل بیت (قسمت اول)

جلسه یازده : یمانی در روایات اهل بیت (قسمت اول)


حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی حجازی

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی حجازی

جلسه دوازده : یمانی در روایات اهل بیت (قسمت دوم)

جلسه دوازده : یمانی در روایات اهل بیت (قسمت دوم)


حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی حجازی

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی حجازی

جلسه سیزده : شناخت یمانی از روایات اهل بیت

جلسه سیزده : شناخت یمانی از روایات اهل بیت


حجت الاسلام والمسلمین هوشیار

حجت الاسلام والمسلمین هوشیار

جلسه چهارده : قانون معرفت حجت های الهی (قسمت اول)

جلسه چهارده : قانون معرفت حجت های الهی (قسمت اول)


حجت الاسلام والمسلمین هوشیار

حجت الاسلام والمسلمین هوشیار

جلسه پانزده : قانون معرفت حجت های الهی (قسمت دوم)

جلسه پانزده : قانون معرفت حجت های الهی (قسمت دوم)


حجت الاسلام والمسلمین هوشیار

حجت الاسلام والمسلمین هوشیار

جلسه شانزده : قانون معرفت حجت های الهی (قسمت سوم)

جلسه شانزده : قانون معرفت حجت های الهی (قسمت سوم)


حجت الاسلام والمسلمین هوشیار

حجت الاسلام والمسلمین هوشیار

جلسه هفده : قانون معرفت حجت های الهی (قسمت چهارم)

جلسه هفده : قانون معرفت حجت های الهی (قسمت چهارم)


حجت الاسلام والمسلمین هوشیار

حجت الاسلام والمسلمین هوشیار

جلسه هجده : قانون معرفت حجت های الهی (قسمت پنجم)

جلسه هجده : قانون معرفت حجت های الهی (قسمت پنجم)


حجت الاسلام والمسلمین هوشیار

حجت الاسلام والمسلمین هوشیار

جلسه نوزده : قانون معرفت حجت های الهی (قسمت ششم)

جلسه نوزده : قانون معرفت حجت های الهی (قسمت ششم)


حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان

حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان

جلسه بیستم : بررسی حدیث وصیت (قسمت اول)

جلسه بیستم : بررسی حدیث وصیت (قسمت اول)


حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان

حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان

جلسه بیست و یک : بررسی حدیث وصیت (قسمت دوم)

جلسه بیست و یک : بررسی حدیث وصیت (قسمت دوم)


حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان

حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان

جلسه بیست و دو : بررسی حدیث وصیت (قسمت سوم)

جلسه بیست و دو : بررسی حدیث وصیت (قسمت سوم)


حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان

حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان

جلسه بیست وسه : بررسی حدیث وصیت (قسمت چهارم)

جلسه بیست وسه : بررسی حدیث وصیت (قسمت چهارم)


حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان

حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان

جلسه بیست و چهار : بررسی حدیث وصیت (قسمت پنجم)

جلسه بیست و چهار : بررسی حدیث وصیت (قسمت پنجم)


حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان

حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان

جلسه بیست و پنج : معجزه

جلسه بیست و پنج : معجزه


حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان

حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان

جلسه بیست و شش : خواب و رویا (قسمت اول)

جلسه بیست و شش : خواب و رویا (قسمت اول)


حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان

حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان

جلسه بیست و هفت : خواب و رویا (قسمت دوم)

جلسه بیست و هفت : خواب و رویا (قسمت دوم)


حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان

حجت الاسلام والمسلمین شهبازیان

جلسه بیست و هشت : مهدیون

جلسه بیست و هشت : مهدیون