1482

جلسات دوره نقد وهابیت

عنوان دوره : نقد وهابیت استاد : حجة الاسلام ابوالقاسمی - حجة الاسلام یزدانی - حجة الاسلام روستایی

شروع دوره : 1399/5/6 , پایان : 1399/7/1


دوره تربیت کارشناس پاسخگویی به شبهات وهابیت

حجت الاسلام والمسلمین یزدانی

حجت الاسلام والمسلمین یزدانی

جلسه اول : آموزش نرم افزار جانبی word (قسمت اول)

جلسه اول : آموزش نرم افزار جانبی word (قسمت اول)


حجت الاسلام والمسلمین یزدانی

حجت الاسلام والمسلمین یزدانی

جلسه دوم : آموزش ساخت فایل ورد جهت تنظیم مقالات علمی (قسمت دوم)

جلسه دوم : آموزش ساخت فایل ورد جهت تنظیم مقالات علمی (قسمت دوم)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه سوم : آموزش نرم افزار شامله (قسمت اول)

جلسه سوم : آموزش نرم افزار شامله (قسمت اول)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه چهارم : آموزش نرم افزار شامله (قسمت دوم)

جلسه چهارم : آموزش نرم افزار شامله (قسمت دوم)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه پنجم : آموزش نرم افزار شامله و جامع الکبیر (قسمت سوم)

جلسه پنجم : آموزش نرم افزار شامله و جامع الکبیر (قسمت سوم)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه ششم : آموزش نرم افزار جامع الکبیر و جوامع الکلم (قسمت چهارم)

جلسه ششم : آموزش نرم افزار جامع الکبیر و جوامع الکلم (قسمت چهارم)


حجت الاسلام والمسلمین قدیریان

حجت الاسلام والمسلمین قدیریان

جلسه هفتم : آموزش نرم افزار پژوهشی مکتبة اهل البیت علیهم السلام / قسمت اول

جلسه هفتم : آموزش نرم افزار پژوهشی مکتبة اهل البیت علیهم السلام / قسمت اول


حجت الاسلام والمسلمین قدیریان

حجت الاسلام والمسلمین قدیریان

جلسه هشتم : آموزش نرم افزار پژوهشی مکتبة اهل البیت علیهم السلام / قسمت دوم

جلسه هشتم : آموزش نرم افزار پژوهشی مکتبة اهل البیت علیهم السلام / قسمت دوم


حجت الاسلام والمسلمین قدیریان

حجت الاسلام والمسلمین قدیریان

جلسه نهم : آموزش نرم افزار پژوهشی مکتبة اهل البیت علیهم السلام / قسمت سوم

جلسه نهم : آموزش نرم افزار پژوهشی مکتبة اهل البیت علیهم السلام / قسمت سوم


حجت الاسلام والمسلمین قدیریان

حجت الاسلام والمسلمین قدیریان

جلسه دهم : آموزش نرم افزار جوامع الكلم (قسمت اول)

جلسه دهم : آموزش نرم افزار جوامع الكلم (قسمت اول)


حجت الاسلام والمسلمین قدیریان

حجت الاسلام والمسلمین قدیریان

جلسه یازده : آموزش نرم افزار جوامع الكلم (قسمت دوم)

جلسه یازده : آموزش نرم افزار جوامع الكلم (قسمت دوم)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه دوازده : جستجوی پیشرفته در گوگل (قسمت اول)

جلسه دوازده : جستجوی پیشرفته در گوگل (قسمت اول)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه سیزده : جستجوی پیشرفته در گوگل (قسمت دوم)

جلسه سیزده : جستجوی پیشرفته در گوگل (قسمت دوم)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه چهارده : بحث معاني اصول دين

جلسه چهارده : بحث معاني اصول دين


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه پانزده : گروه های سیاسی سلفيت

جلسه پانزده : گروه های سیاسی سلفيت


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه شانزده : توحید نزد وهابیت

جلسه شانزده : توحید نزد وهابیت


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه هفده : توسل و استغاثه (قسمت اول)

جلسه هفده : توسل و استغاثه (قسمت اول)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه هجده : توسل (قسمت دوم)

جلسه هجده : توسل (قسمت دوم)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه نوزده : شنوایی مردگان(سماع موتی)

جلسه نوزده : شنوایی مردگان(سماع موتی)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه بیستم : کرامات اولیاء

جلسه بیستم : کرامات اولیاء


حجت الاسلام والمسلمین روستایی

حجت الاسلام والمسلمین روستایی

جلسه بیست و یک : تبرک (قسمت اول)

جلسه بیست و یک : تبرک (قسمت اول)


حجت الاسلام والمسلمین روستایی

حجت الاسلام والمسلمین روستایی

جلسه بیست ودو : تبرک (قسمت دوم)

جلسه بیست ودو : تبرک (قسمت دوم)


حجت الاسلام والمسلمین روستایی

حجت الاسلام والمسلمین روستایی

جلسه بیست و سه : نذر و قربانی برای غیر خدا

جلسه بیست و سه : نذر و قربانی برای غیر خدا


حجت الاسلام والمسلمین روستایی

حجت الاسلام والمسلمین روستایی

جلسه بیست و چهار : قسم به غیر خدا

جلسه بیست و چهار : قسم به غیر خدا


حجت الاسلام والمسلمین روستایی

حجت الاسلام والمسلمین روستایی

جلسه بیست و پنج : بنا بر قبور (قسمت اول)

جلسه بیست و پنج : بنا بر قبور (قسمت اول)


حجت الاسلام والمسلمین روستایی

حجت الاسلام والمسلمین روستایی

جلسه بیست و شش : جواز زیارت و بنا بر قبور (قسمت دوم)

جلسه بیست و شش : جواز زیارت و بنا بر قبور (قسمت دوم)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه بیست و هفت : طواف بر قبر اولیاء و بحث عصمت (قسمت اول)

جلسه بیست و هفت : طواف بر قبر اولیاء و بحث عصمت (قسمت اول)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه بیست و هشت : عصمت (قسمت دوم)

جلسه بیست و هشت : عصمت (قسمت دوم)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه بیست و نه : عصمت (قسمت سوم)

جلسه بیست و نه : عصمت (قسمت سوم)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه سی ام : عصمت (قسمت چهارم)

جلسه سی ام : عصمت (قسمت چهارم)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه سی و یک : عصمت (قسمت پنجم)

جلسه سی و یک : عصمت (قسمت پنجم)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه سی و دو : عصمت (قسمت ششم)

جلسه سی و دو : عصمت (قسمت ششم)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه سی و سه : علم غیب

جلسه سی و سه : علم غیب


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه سی و چهار : رجعت (قسمت اول)

جلسه سی و چهار : رجعت (قسمت اول)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه سی و پنج : رجعت (قسمت دوم)

جلسه سی و پنج : رجعت (قسمت دوم)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه سی و شش : امامت و جایگاه آن (قسمت اول)

جلسه سی و شش : امامت و جایگاه آن (قسمت اول)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه سی و هفت : امامت و جایگاه آن (قسمت دوم)

جلسه سی و هفت : امامت و جایگاه آن (قسمت دوم)


حجت الاسلام والمسلمین روستایی

حجت الاسلام والمسلمین روستایی

جلسه سی و هشت : امامت الهی در قرآن کریم (قسمت اول)

جلسه سی و هشت : امامت الهی در قرآن کریم (قسمت اول)


حجت الاسلام والمسلمین روستایی

حجت الاسلام والمسلمین روستایی

جلسه سی و نه : امامت الهی در قرآن کریم (قسمت دوم)

جلسه سی و نه : امامت الهی در قرآن کریم (قسمت دوم)


حجت الاسلام والمسلمین روستایی

حجت الاسلام والمسلمین روستایی

جلسه چهلم : ولایت و امامت از اصول دین

جلسه چهلم : ولایت و امامت از اصول دین


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه چهل و یک : ویژگی های خاص پیامبر اکرم(ص) و وجوب تقدیم افضل

جلسه چهل و یک : ویژگی های خاص پیامبر اکرم(ص) و وجوب تقدیم افضل


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه چهل و دو : پاسخ به شبهات امامت الهی

جلسه چهل و دو : پاسخ به شبهات امامت الهی


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه چهل و سه : امام باید چه ویژگی هایی داشته باشد (قسمت اول)

جلسه چهل و سه : امام باید چه ویژگی هایی داشته باشد (قسمت اول)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه چهل و چهار : امام باید چه ویژگی هایی داشته باشد (قسمت دوم)

جلسه چهل و چهار : امام باید چه ویژگی هایی داشته باشد (قسمت دوم)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه چهل و پنج : أمیرالمومنین علی (ع) اعلم ترین مردم بعد رسول خدا (ص) (قسمت اول)

جلسه چهل و پنج : أمیرالمومنین علی (ع) اعلم ترین مردم بعد رسول خدا (ص) (قسمت اول)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه چهل و شش : أمیرالمومنین علی (ع) اعلم ترین مردم بعد رسول خدا (ص) (قسمت دوم)

جلسه چهل و شش : أمیرالمومنین علی (ع) اعلم ترین مردم بعد رسول خدا (ص) (قسمت دوم)


حجت الاسلام والمسلمین روستایی

حجت الاسلام والمسلمین روستایی

جلسه چهل و هفت : بررسی موضوع خلافت بعد رسول خدا (ص)

جلسه چهل و هفت : بررسی موضوع خلافت بعد رسول خدا (ص)


حجت الاسلام والمسلمین روستایی

حجت الاسلام والمسلمین روستایی

جلسه چهل و هشت : بررسی آیه ولایت و پاسخ به شبهات

جلسه چهل و هشت : بررسی آیه ولایت و پاسخ به شبهات


حجت الاسلام والمسلمین روستایی

حجت الاسلام والمسلمین روستایی

جلسه چهل و نه : بررسی آیه تطهیر (قسمت اول)

جلسه چهل و نه : بررسی آیه تطهیر (قسمت اول)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه پنجاهم : بررسی آیه تطهیر (قسمت دوم)

جلسه پنجاهم : بررسی آیه تطهیر (قسمت دوم)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه پنجاه و یک : بررسی آیه اولی الامر

جلسه پنجاه و یک : بررسی آیه اولی الامر


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه پنجاه و دو : بررسی آیه مباهله

جلسه پنجاه و دو : بررسی آیه مباهله


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه پنجاه و سه : بررسی آیه مع الصادقین

جلسه پنجاه و سه : بررسی آیه مع الصادقین


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه پنجاه و چهار : حدیث غدیر و بررسی معنای ولی در روایات اهل بیت (قسمت اول)

جلسه پنجاه و چهار : حدیث غدیر و بررسی معنای ولی در روایات اهل بیت (قسمت اول)


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی

جلسه پنجاه و پنج : بررسی دلالت حدیث غدیر (قسمت دوم)

جلسه پنجاه و پنج : بررسی دلالت حدیث غدیر (قسمت دوم)