پرسش و پاسخ

نقد مدعی دروغین یمانی - قانون معرفت حجت - (1)