گالری رسانه - تقابل دیدگاه وهابیت با بزرگان اهل سنت در تبرک به قبور صالحین

62

تقابل دیدگاه وهابیت با بزرگان اهل سنت در تبرک به قبور صالحین


تقابل-دیدگاه-وهابیت--با-بزرگان-اهل-سنت-در-تبرک-به-قبور-صالحین

جواز تبرک به قبور صالحین نزد بزرگان اهل سنت و شرک دانستن آن توسط وهابیت